Wypadki spowodowane uszkodzeniem drogi w UK

Możesz ubiegać się o odszkodowanie za wypadek drogowy w UK, nie spowodowany z Twojej winy, jeśli doznałeś obrażeń podczas kolizji spowodowanej złym stanem nawierzchni, zderzenia z niezabezpieczonym na drodze obiektem, upadku spowodowanego przez dziury lub wyboje, wypadek, którego powodem było nieprawidłowe oznakowanie drogi. Masz prawo ubiegać się o odszkodowanie, jeśli doznałeś urazu w wypadku drogowym spowodowanym przez zaniedbanie administratora drogi.

Jeśli doznałeś obrażeń w wyniku wypadku, spowodowanego przez dziury lub pęknięcia w nawierzchni, zły stan oświetlenia drogi, Twoje roszczenie zostanie skierowane przeciwko osobie lub organizacji odpowiedzialnej za utrzymanie dobrego stanu drogi. Pamiętaj, że Twoje zgłoszenie roszczenia zwróci uwagę na fakt, że droga jest źle utrzymana. Być może Twoje działanie zmobilizuje zarządcę nawierzchni do je naprawy.

Zarząd dróg odpowiada na zasadzie winy. Według przepisów zobowiązany jest do naprawienia szkody jest ten, kto wyrządził szkodę innej osobie na skutek swojego działania lub zaniechania. Oznacza to, iż obowiązek naprawienia szkody powstaje jedynie w razie takiego działania lub zaniechania zarządcy.

Do stwierdzenia istnienia odpowiedzialności konieczne jest łączne wystąpienie następujących przesłanek:

  • Powstanie szkody. Na przykład uszkodzenie felgi w samochodzie na skutek wjechania w dziurę w drodze.
  • Szkoda taka musi być spowodowana działaniem lub zaniechaniem. Na przykład na skutek zaniedbań ze strony zarządu dróg nie została naprawiona uszkodzona jezdnia.
  • Musi istnieć związek przyczynowo skutkowy pomiędzy szkodą a działaniem lub zaniechaniem. Na przykład pomiędzy uszkodzeniem pojazdu a ubytkiem w jezdni musi istnieć związek przyczynowy, czyli do uszkodzenia pojazdu doszło wskutek wjechania w ubytek nawierzchni.