Roboty drogowe w UK mogą być przyczyną wypadków drogowych

Generalnym zadaniem zarządcy dróg jest u trzymanie drogi w należytym stanie. Do podstawowych obowiązków ciążących na zarządcach dróg należy szeroko rozumiany obowiązek wykonywania ogółu prac remontowych i zabezpieczających przywracających pierwotny stan nawierzchni oraz bieżących robót konserwacyjnych, porządkowych i innych, których celem jest poprawa i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu. W celu realizacji tych zadań zarządca powinien utrzymywać podlegające mu drogi w stanie wykluczającym narażenie użytkowników na wypadek.

Zadania swoje zarząd dróg powinien realizować poprzez:

  • utrzymywanie w dobrym stanie technicznym nawierzchni, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, chodników,
  • przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
  • przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i mostów,
  • koordynację robót w pasie drogowym,
  • wykonywanie robót interwencyjnych, robót zabezpieczających,
  • odpowiednie oznakowane przy użyciu znaków drogowych.

Zaniechanie lub wadliwe wypełnienie obowiązków przez zarządcę prowadzi do powstania odpowiedzialności odszkodowawczej po jego stronie. Ciężar udowodnienia okoliczności zaniechania lub niedopełnienia obowiązków przez zarządcę spoczywa, na poszkodowanym, który dochodzi odszkodowania. To on w razie wystąpienia szkody musi wykazać istnienie uchybień w wypełnianiu obowiązków przez zarządcę, musi określić jakich obowiązków wynikających z przepisów zarządca nie dopełnił. Dla odpowiedniego zabezpieczenia roszczeń osoby poszkodowanej konieczne jest zgromadzenie odpowiednich dowodów potwierdzających zaistniałą szkodę.

Niezbędne są dowody z miejsca zdarzenia, takie jak: notatka policyjna, oświadczenia świadków zdarzenia, oświadczenia osób zamieszkujących w pobliżu, a także, jeżeli jest to możliwe zdjęcia z miejsca zdarzenia ukazujące powstałe szkody.